0

E-SHOP YAMAHA

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

PEMM Brno, spol. s r.o. sídlem 625 00 Brno, Jihlavská 755/27, IČ 60716312

I. Prodávající:

Obchodní firma PEMM Brno, spol. s r.o. 
Sídlo: 625 00 Brno, Jihlavská 755/27
IČ: 60716312
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, č.vl. 16072
Telefon: +420 547 215 215
Email: [email protected]
ID datové schránky aamz5s
Provozovna a kontaktní adresa: Jihlavská 755/27, 625 00 Brno

II. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky byly zpracovány dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (o.z.) a zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (z.o.s.)
 2. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí závazkové vztahy vzniklé z kupní smlouvy, jejímiž smluvními stranami jsou:
  a)  prodávající, obchodní společnost PEMM Brno, spol s r.o., sídlem 625 00 Brno, Jihlavská 755/27, IČ 60716312
  b) kupující, fyzická nebo právnická osoba, která je v obchodně závazkovém vztahu vůči prodávajícímu, a to spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1. písm. a) z.o.s. a dále osoba, která spotřebitelem není
 3. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Případné smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím může stanovit odlišný způsob plnění některých dílčích smluvních závazků, což však nemá za následek neplatnost ostatních ujednání těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, který je jejich nedílnou součástí a stvrzuje, že se s nimi řádně seznámil.
 5. Prodávající je podnikatelem a při uzavírání kupní smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících jedná v rámci svojí podnikatelské činnosti.
 6. Prodávající je oprávněn znění těchto Všeobecných obchodních podmínek měnit, popř. doplňovat.

III. Kupní smlouva

 1. Umístění zboží na webové stránky prodávajícího je právním jednáním směřujícím k uzavření smlouvy (nabídka). Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem přijetím nabídky, kterým je doručení objednávky prodávajícímu kupujícím. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat.“
 2. Uzavřenou smlouvu lze měnit pouze dohodou smluvních strana nebo ze zákonných důvodů.
 3. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy před dodáním zboží bez dalšího odstoupit, jestliže
  a) není schopen zboží dodat v přiměřené lhůtě z důvodů na straně třetích osob
  b) cena zboží se změnila podstatným způsobem
  c) kupující porušil v předcházejícím období kupní smlouvu uzavřenou s prodávajícím
 4. Kupní smlouva není uzavřena, jestliže údaje poskytnuté kupujícím obsahují zjevné chyby týkající se identity kupujícího, popř. údajů o zboží a jeho ceně. Pokud kupující již uhradil část kupní ceny, bude mu ze strany prodávajícího vrácena zpět.

IV. Ceny zboží a platební podmínky

 1. Ceny prezentované v nabídce jsou uvedeny dle aktuálně platného ceníku prodávajícího a nezahrnují náklady na doručení zboží kupujícímu.
 2. Cenu zboží může kupující zaplatit prodávajícímu
  a) bankovním převodem
  b) online platbou prostřednictvím Prodávajícím používaného platebního systému při objednání zboží
  c) platební kartou nebo v hotovosti při vyzvednutí zboží v prodejně Prodávajícího
  d) dobírkou při doručení zboží
 3. Daňový doklad na dodané zboží je kupujícímu předán při osobním odběru zboží nebo odeslán současně se zbožím.
 4. Pokud kupující uhradí kupní cenu předem a zboží si následně vyzvedne osobně v prodejně prodávajícího, je prodávající oprávněn zkontrolovat totožnost kupujícího dokladem totožnosti.

V. Dodací podmínky

 1. Termínem dodání objednaného zboží se rozumí den předání zboží kupujícímu, popř. přepravci.
 2. Termín a způsob dodání je prodávající povinen uvést v potvrzení objednávky kupujícímu.
 3. Součástí dodávky je dodací a záruční list, popř. certifikát, který obsahuje kromě typu a počtu dodaných kusů zboží i informaci o délce záruční doby.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Jestliže je kupujícím spotřebitel a kupní smlouva byla uzavřena distančním způsobem, má kupující právo odstoupit od smlouvy podle ust. § 1829 odst. 1. o.z. bez udání důvodu ve lhůtě 14-ti dnů, ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno kupujícím ve lhůtě uvedené v předcházející větě.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy hradí kupující přímé náklady s tím spojené.
 3. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, ne však dříve, než mu bude zboží kupujícím vráceno zpět, popř. kupující neprokáže, že zboží odeslal.
 4. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží kompletní, nepoškozené a bez známek opotřebení. V případě, že vrácené zboží bude poškozeno, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, popř. započíst tento svůj nárok oproti vrácené kupní ceně.
 5. Právo na odstoupení od smlouvy kupující-spotřebitel nemá z důvodů uvedených v § 1837 o.z.

VII. Odpovědnost za vady

 1. Práva a závazky z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, především ust. § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až §2174 o.z.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při jeho převzetí nemá vady, hodí se k účelu, pro který je určeno, má ujednané vlastnosti a je v odpovídajícím množství, míře, nebo hmotnosti.
 3. Vadu zboží je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu písemnou formou, popř. v provozovně prodávajícího.
 4. Zboží k posouzení vady zašle kupující prodávajícímu veřejným přepravcem na vlastní náklady, pokud nebude sjednáno jinak.
 5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u spotřebního zboží vyskytne v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí kupujícím. Projeví-li se vada během 6 (šesti) měsíců od převzetí zboží kupujícím má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 6. V případě neoprávněné reklamace má prodávající nárok na účelně vynaložené náklady spojené s posouzením.
 7. Za vadu se nepovažuje:
  a) opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním.
  b) závady způsobené nesprávným používáním, pozměněním, neautorizovaným zásahem kupujícího do zboží, nedodržováním zásad údržby popřípadě poškozením (úmyslným nebo neúmyslným).
  c) závady způsobené používáním zboží v jiných podmínkách než je stanoveno v návodu nebo katalogu
  d) porušením ochranných pečetí nebo nálepek, jsou-li takové na zboží
  e) závady způsobené manipulací, popř. skladováním, které neodpovídají pokynům v návodu nebo katalogu
  f) pojistky a baterie na jedno použití
  g) vady, se kterými byl kupující seznámen a na které byla kupujícímu poskytnuta sleva
  h) vady způsobené vyšší mocí, kterou prodávající nemohl ovlivnit (blesk, nepřiměřené kolísání sítě, atp.)
  i) další specifické případy stanovené v návodu konkrétního zboží

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů se řídí zák. č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů.
 2. Kupující souhlasí se zpracování těchto svých osobních údajů: Jména a příjmení, adresy bydliště, IČ, DIČ, adresy elektronické pošty, telefonního čísla. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 3. Prodávající se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje nepředá třetím osobám s výjimkou zajištění přepravy zboží kupujícímu.

IX. Ostatní ustanovení

 1. Ostatní, v těchto všeobecných obchodních podmínkách neuvedené, práva a povinnosti, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy. 
 2. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Subjektem mimosoudního řešení sporu je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 3. Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup v internetovém obchodě PEMM Brno, spol. s r.o. platné a účinné od 1. prosince 2020.